rijsbergen.jpg

Bericht van de visitatoren.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen heeft de classispredikant en het breed moderamen van de classis Gelderland Zuid en Oost om hulp gevraagd om uit de impasses te geraken waarin Protestants Nijmegen is beland.
Het breed moderamen heeft het Classicaal College voor de Visitatie in Gelderland Zuid en Oost verzocht om de Protestantse Gemeente te Nijmegen te visiteren met als doel tot een weer werkbare situatie te komen.
Op donderdag 11 april is deze visitatie begonnen, met als visitatoren ds. J. Janssen (voorzitter), dhr. A. Ribbers en ds. D. Kruyt, die een eerste gesprek hebben gevoerd met het moderamen van de kerkenraad en met de interim-predikant ds. R. Wahl.
In de komende tijd zullen meerdere gesprekken volgen, met name met de colleges, met de sectieraden en met het team van predikanten en kerkelijk werker. Doel daarvan is om het reilen en zeilen van de gemeente in kaart te brengen, fricties en blokkades bloot te leggen en naar uitwegen te zoeken.
Ook zal de gemeenteleden gelegenheid worden geboden om met de visitatoren in gesprek te gaan. Eén en ander vergt planning en tijd, maar zodra de visitatoren een goede gelegenheid gevonden hebben wordt de gemeente ervan op de hoogte gesteld. 

Wij, als visitatoren, wensen de gemeente – heel de gemeente – geduld en wijsheid toe en hopen dat zij in al haar geledingen van harte meewerkt aan deze visitatie.

J. Janssen, D. Kruyt, A. Ribbers.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )