v-1.jpg
Lezingen: Jesaja 25:1-9; Matteüs 22:1-14

Als jongetje van een jaar of 13/14 was ik erg klein van stuk. Bij gym moesten we altijd in een rij staan van groot naar klein en ik was op één na de kleinste. Als er dan teams werden uitgekozen voor bijvoorbeeld basketbal bleef je als kleintje vaak over tot het allerlaatste, beide teams wilden je eigenlijk niet. Je was overgeleverd aan de gunsten van de uitkiezers.
Zo stelden velen zich Gods uitverkiezing ook voor. Ook de lezing uit Matteüs lijkt dit te bevestigen: “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”, met deze woorden eindigt onze Schriftlezing. Een grote volle aarde en een kleine hemel.
Of, zoals in het apocriefe Bijbelboek 4 Ezra staat:  “Er is veel aarde om een kruik te maken, maar maar weinig stof waaruit goud komt.”

Toch krijg je, als je de parabel die Jezus hier vertelt goed leest, een ander beeld. Het initiatief komt van God, Hij nodigt uit.
Gods toekomst wordt graag neergezet als een bruiloftsmaal, een feestelijke maaltijd.
Ja, dat is een beeld wat bij ons toch wat minder aanspreekt dan in Bijbelse tijden. Vlees en wijn waren schaarse goederen, die slechts bij hoge uitzondering en bij speciale gelegenheden genuttigd konden werden. In veel landen is dat ook nu nog zo. “Mergrijke, vette spijzen (uitgelezen gerechten) en belegen wijnen”, waar Jesaja over spreekt, duiden op een uitzonderlijke gebeurtenis.
Zo ook bij Matteüs waar ‘stieren en mestvee’ worden geslacht.
Dat feest mag gevierd en er wordt ruim uitgenodigd.
Dan komt de rol van de gasten in beeld: Ze hebben er geen belang bij. Ze beledigen de koning met hun desinteresse; het gewone leven, ‘akker en handel’ gaan voor.
De ‘weinigen’ die uiteindelijk binnengaan zijn dan ook nog een keer heel anderen dan die in eerste instantie genodigd waren.
De keuze ligt dus bij de gasten en niet bij de Heer.
Hij nodigt ze uit voor de toekomst. Het huwelijk van zijn zoon de toekomstige Koning. Deelnemen aan het feest betekent meekijken naar de toekomst.
En dan niet een toekomst vol slappe compromissen zoals ons kabinet: ”Vertouwen in de toekomst” heeft, maar instemmen met de toekomst zoals de Zoon die heeft opgetekend in zijn manifest: De Bergrede, de grondwet van de toekomst (Matteüs 5-7). De oproep is: doorbreek de cirkel van de dagelijkse gewoontes en tradities en kijk met nieuwe ogen.
Blijkbaar, zo lezen we in de parabel, is dat voor mensen die buiten de orde vallen. Matteüs is daar niet expliciet, dat is Lucas wel: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” (Lucas 14:21).
Het koninkrijk, zo geeft Jezus aan is voor mensen, die de spanning voelen tussen onze dagelijkse werkelijkheid en Gods werkelijkheid, het verschil tussen ons “vertrouwen in de toekomst” en Gods vertrouwen in de toekomst.
Niet voor niets pakt Johannes in zijn Openbaring in het een na laatste hoofdstuk bijna letterlijk de tekst over van Jesaja, wanneer hij spreekt over Gods toekomst:
Voor altijd doet Hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!” (Jesaja 25).

Een lastige gelijkenis dus, want Jezus vraagt hier om keuzes te maken. Als je Lucas 14 leest zie je dat de Heer alle moeite doet om uiteindelijk zijn zaal gevuld te krijgen, het gaat dus niet om een strenge selectie van Hem uit (goed en slechte).
De keuze ligt bij ons. Genodigden als wij zijn – we hebben de uitnodiging op zak – vraagt dat van ons een kritische blik. Niet alles waar we het etiket ‘Christelijk’ op hebben geplakt is per definitie ook in de lijn van Gods toekomst.
Het is de bruiloft van de Zoon, Hij krijgt het in de toekomst voor het zeggen en zijn maidenspeech heeft Hij gehouden op de hoge heuvels aan de oever van het meer van Galilea: De Bergrede. Dat zegt ook al wat: Niet in de tempel, maar gewoon midden in het dagelijks bestaan van mensen, want daar heeft zijn ethiek mee te maken. Het gaat niet om een goede dogmatiek of zuivere kerkelijke regels, maar om de ethiek van alle dag. Dan is zijn toekomst ook voor ons aantrekkelijk en voelen we ons uitgenodigd om met Hem te vieren: het begin van de toekomst.
Amen

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )